ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
ศ. ดร.ชัชนาถ  เทพธรานนท์
ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรรมการที่ปรึกษา/อดีตนายกสมาคม
คุณสุวิภา  วรรณสาธพ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

กรรมการที่ปรึกษา/อดีตนายกสมาคม
รศ. ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารคนที่2
ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรรมการที่ปรึกษาสมาคม/สมาชิกกิตติมศักดิ์สมาคม
คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

กรรมการที่ปรึกษาสมาคม/สมาชิกกิตติมศักดิ์สมาคม
คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์
ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการที่ปรึกษาสมาคม
คุณปรีชา ส่งวัฒนา
บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

 

กรรมการที่ปรึกษาสมาคม
คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรรมการที่ปรึกษาสมาคม
คุณธนพงษ์ ณ ระนอง
สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน

 

กรรมการที่ปรึกษาสมาคม
ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 

 

กรรมการที่ปรึกษาสมาคม
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

กรรมการที่ปรึกษาสมาคม
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

 

กรรมการที่ปรึกษาสมาคม
คุณอารดา เฟื่องทอง
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมดารค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 

 

กรรมการที่ปรึกษาสมาคม
ดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบซ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรรมการที่ปรึกษาสมาคม
ดร.ธัญญาวัฒน์ เกษมสุวรรณ
บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

กรรมการที่ปรึกษาสมาคม
คุณมาร์ติน เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง
เชียงใหม่สร้างสรรค์

 

เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษา
รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
ที่ปรึกษาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี