รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน

ศ. ดร.ชัชนาถ  เทพธรานนท์

ที่ปรึกษาอาวุโส
สวทช. สวทน. และ สกว.
รอบวาระ กรกฎาคม 2552 – มิถุนายน 2556

นางสุวิภา  วรรณสาธพ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รอบวาระ กรกฎาคม 2556 – มิถุนายน 2558

รศ. ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รอบวาระ กรกฎาคม 2558 – มิถุนายน 2560