Knowledge Sessions

อุทยานวิทยาศาสตร์และหน่วยบ่มเพาะของประเทศไทย

ในปัจจุบันประเทศไทยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี รวมกันมากกว่า 60 แห่ง อุทยานวิทยาศาสตร์และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ทำหน้าที่เป็นกลไกหลักสองชนิดที่มีประสิทธิภาพในการผลักดันประเทศสู่เศรษฐกิจฐานความรู้

Strategic Partners

TSRI สกสว.
NSTDA
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ
CP ALL
Software Park
SPA
ธนาคารไทยพาณิชย์