ประเภทของสมาชิก        

สมาชิกของสมาคมมี 4 ประเภท คือ

     1.  สมาชิกก่อตั้ง

     2.  สมาชิกสามัญ

     3.  สมาชิกสมทบ

     4.  สมาชิกกิตติมศักดิ์

 

คุณสมบัติของสมาชิก

     1.  สมาชิกก่อตั้ง ได้แก่ หน่วยงานก่อตั้ง ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนด 4 ปี นับตั้งแต่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ให้สมาชิกก่อตั้งเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิกสามัญ

     2.  สมาชิกสามัญ ได้แก่ หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ หรืออุทยานวิทยาศาสตร์

     3.  สมาชิกสมทบ ได้แก่ นิติบุคคล หรือบุคคลทั่วไป

     4.  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจ และ อุทยานวิทยาศาสตร์ ที่คณะกรรมการสมาคมมีฉันทามติให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

 

การเข้าเป็นสมาชิก

     • สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครและผ่านการพิจารณาโดยมติคณะ กรรมการสมาคม เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้สมัครทราบ ทั้งนี้จะมีสถานะเป็นสมาชิกได้ต่อเมื่อชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงสมาคมตามที่กำหนดแล้ว

     • สมาชิกกิตติมศักดิ์ ต้องได้รับเชิญจากสมาคมให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ โดยไม่ต้องทำคำขอเป็นสมาชิกและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าบำรุงสมาคม สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์เริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการสมาคมมีมติและมีสมาชิกภาพตามวาระของนายกสมาคม สมาชิกกิตติมศักดิ์ที่พ้นจากสมาชิกภาพอาจได้รับเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์อีกก็ได้

 

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ ดังนี้         

สมาชิกก่อตั้ง

     1.  ได้เป็นกรรมการของสมาคมอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง

     2.  สามารถใช้สิทธิยับยั้งชั่วคราวเพื่อขอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา

     3.  สามารถยื่นหนังสือร้องขอคณะกรรมการสมาคมให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

     4. เข้าร่วมประชุมใหญ่และออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ของสมาคมได้ สมาชิกละ 1 คะแนนเสียง

     5.  สามารถเสนอชื่อผู้เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม

     6.  สามารถแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์ (Logo) ของหน่วยงานของสมาชิกบนเว็บไซต์ของ สมาคม

     7.  สามารถแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์ (Logo) ของสมาคมบนเว็บไซต์ของหน่วยงานของ สมาชิก

     8.  ได้รับส่วนลดในการเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนาของสมาคมในอัตราร้อยละ 30 จากค่า ลงทะเบียนปกติ

     9.  สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมที่ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้ไม่เกิน 5 ท่าน

    10. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ และการดูงานที่สมาคมจัดขึ้นในอัตราพิเศษ

    11. ได้รับส่วนลดในอัตราร้อยละ 20 ในสิ่งพิมพ์ที่สมาคมจัดพิมพ์จำหน่าย

    12. สามารถ download เอกสารและสาระน่ารู้ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสมาคม

    13. ได้รับข่าวสาร และเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากสมาคม

    14. มีสิทธิในการขอรับบริการอื่นๆ ของสมาคม

 

สมาชิกสามัญ

     1.  มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการของสมาคม

     2.  สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่และออกเสียงลงมติต่างๆในที่ประชุมใหญ่ของสมาคมได้ สมาชิกละ 1 คะแนนเสียง

     3.  สามารถเสนอชื่อผู้เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม

     4.  สามารถแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์ (Logo) ของหน่วยงานของสมาชิกบนเว็บไซต์ของ สมาคม

     5.  สามารถแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์ (Logo) ของสมาคมบนเว็บไซต์ของหน่วยงานของ สมาชิก

     6.  ได้รับส่วนลดในการเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนาของสมาคมในอัตราร้อยละ 30 จากค่า ลงทะเบียนปกติ

     7.  สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมที่ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้ไม่เกิน 3 ท่าน

     8.  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ และการดูงานที่สมาคมจัดขึ้นในอัตราพิเศษ

     9.  ได้รับส่วนลดในอัตราร้อยละ 20 ในสิ่งพิมพ์ที่สมาคมจัดพิมพ์จำหน่าย

    10. สามารถ download เอกสารและสาระน่ารู้ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสมาคม

    11. ได้รับข่าวสาร และเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากสมาคม

    12. สิทธิในการขอรับบริการอื่นๆ ของสมาคม

 

สมาชิกสมทบ

     1.  สามารถแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์ (Logo) ของสมาคมบนเว็บไซต์ของสมาชิก

     2.  ได้รับส่วนลดในการเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนาของสมาคมในอัตราร้อยละ 15 จากค่า ลงทะเบียนปกติ

     3.  สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมที่ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้ 1 ท่าน

     4.  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ และการดูงานที่สมาคมจัดขึ้นในอัตราพิเศษ

     5.  ได้รับส่วนลดในอัตราร้อยละ 15 ในสิ่งพิมพ์ที่สมาคมจัดพิมพ์จำหน่าย

     6.  สามารถ download เอกสารและสาระน่ารู้ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสมาคม

     7.  ได้รับข่าวสาร และเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากสมาคม

     8.  สิทธิในการขอรับบริการอื่นๆ ของสมาคม

 

ค่าสมาชิก

คณะกรรมการสมาคม ฯ ได้กำหนดว่าด้วยเงินอุดหนุนและการสนับสนุน ค่าบำรุงสมาคมไว้ดังต่อไปนี้
 

ก) สมาชิกก่อตั้ง

 

ค่าบำรุงรายปีปีละ และ เงินอุดหนุนหรือการสนับสนุนอื่นๆ        

300,000 บาท

คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าปีละ 

700,000 บาท

 

ข) สมาชิกสามัญ

 

ค่าบำรุงอัตราพิเศษ

 12,500 บาท

ค่าบำรุงรายปี                                                               

 25,000 บาท

ค่าบำรุงราย 5 ปี 

100,000 บาท

 

ค) สมาชิกสมทบ

 

ค่าบำรุงรายปี                                                                

  5,000 บาท

ค่าบำรุงราย 5 ปี 

20,000 บาท


** เงินอุดหนุนและค่าบำรุงสมาคมจะนำเข้าบัญชีของสมาคม เพื่อใช้จ่ายในกิจการของสมาคม หากสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ สมาคมจะไม่คืนเงินอุดหนุนและการสนับสนุน ค่าบำรุงสมาคมให้แก่สมาชิก**

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครสมาชิกสามัญ

ใบสมัครสมาชิกสมทบ