เจ้าหน้าที่

คุณวัชรินทร์ วิทยวีรศักดิ์

ผู้จัดการสมาคม

คุณหทัยรัตน์ รุยหานนท์

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

คุณพชรณัชช์ เอกวุฒิ

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

คุณปิยธิดา ธนกัญญา

เจ้าหน้าที่การเงินและบริหารงานทั่วไป

คุณนวรัตน์ รุ่งเรืองปัญญา

เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์และบริหารงานบุคคล