ทำเนียบผู้บริหาร

ศ. ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

รอบวาระ กรกฎาคม 2552 – มิถุนายน 2556

คุณสุวิภา วรรณสาธพ

ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรม
บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด

รอบวาระ กรกฎาคม 2556 – มิถุนายน 2558

รศ. ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

รอบวาระ กรกฎาคม 2558 – มิถุนายน 2560

รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน

ที่ปรึกษาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รอบวาระ กรกฎาคม 2560 – สิงหาคม 2565