เกี่ยวกับสมาคม Thai-BISPA

          สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubators and Science Parks Association: Thai-BISPA หรือ สมาคมไทยบิสป้า) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงานร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในปี 2548 อันประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อให้เกิดการรวมตัวเป็นประชาคมของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมถึงหน่วยงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมอื่นๆ ของประเทศไทย Thai-BISPA จึงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเป็นศูนย์กลางเครือข่ายของกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ ในการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศ เป็นแหล่งพัฒนาความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการ การวิจัยเชิงนโนบายเพื่อเสนอแนะแนวทางในการยกระดับกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจ กิจกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล

วิสัยทัศน์ของสมาคม

“A Leading Catalyst for Thailand’s Innovation Ecosystem”

พันธกิจของสมาคม

      สมาคมฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับบุคลากรของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ รวมถึงผู้ประกอบการนวัตกรรมของประเทศ โดยผ่านการทำงานเชื่อมโยงกันของเครือข่ายสมาชิก หน่วยงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของทั้งในประเทศและองค์กรต่างประเทศ (Build Community Platform) สรรหาองค์ความรู้ แนวคิด กิจกรรม รวมถึงแนวปฏิบัติที่สร้างประโยชน์ให้กับสมาชิก (Deliver Member Benefits) เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับสังคมผู้ประกอบการนวัตกรรมของประเทศ สร้างชื่อเสียงและการยอมรับให้กับสมาคมและหน่วยงานสมาชิก (Create Value / Reputation)  ซึ่งจะนำไปสู่การขยายฐานจำนวนสมาชิก (Grow Membership) ส่งผลให้เครือข่ายสมาชิกของสมาคมมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานสมาชิกและผู้ประกอบการนวัตกรรมในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศได้พร้อมๆ กับการเติบโตอย่างยั่งยืนของสมาคม หน่วยงานสมาชิก และหน่วยงานพันธมิตรต่อไป