คณะกรรมการที่ปรึกษา

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา และที่ปรึกษาอาวุโส

ศ. ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ที่ปรึกษา / อดีตนายกสมาคม

คุณสุวิภา วรรณสาธพ

ผู้อำนวยการด้าน Innovation
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

นายกกิตติมศักดิ์สมาคม

รศ. ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ที่ปรึกษา / อดีตนายกสมาคม

รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน

ที่ปรึกษาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กรรมการที่ปรึกษา

คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

กรรมการที่ปรึกษา

คุณทัฬห์ สิริโภคี

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

กรรมการที่ปรึกษา

ศ. ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรรมการที่ปรึกษา

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การอุดมศึกษาแห่งชาติ

กรรมการที่ปรึกษา

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

กรรมการที่ปรึกษา

คุณอารดา เฟื่องทอง

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

กรรมการที่ปรึกษา

คุณปรีชา ส่งวัฒนา

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

กรรมการที่ปรึกษา

คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรรมการที่ปรึกษา

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรรมการที่ปรึกษา

คุณธนพงษ์ ณ ระนอง

บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด

กรรมการที่ปรึกษา

ดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบซ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรรมการที่ปรึกษา

คุณมาร์ติน เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง

เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์

เลขานุการ

รศ. ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

ที่ปรึกษา เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ด้านความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค