คณะกรรมการ

นายกสมาคม

รศ. ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

ที่ปรึกษา เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ด้านความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

อุปนายก

ผศ.คำรณ พิทักษ์

ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อุปนายก

ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ

ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิคม

ผศ. ดร.ปภากร พิทยชวาล

ผู้อำนวยการเทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เหรัญญิก

ผศ. ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

รองอธิการบดี ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายทะเบียน

นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์

ผู้อำนวยการ
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภูเก็ต

ประชาสัมพันธ์

คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ อินโนเวชั่น อินคิวเบชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

กรรมการกลาง

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัล
เริ่มต้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

กรรมการกลาง

ผศ. ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการกลาง

ผศ. ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการกลาง

คุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.

เลขานุการ

ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล

ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น