สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย

131 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ชั้น 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

Email: info@thaibispa.or.th

Tel.: 02-564-7000 #5300, 02-564-7701

Fax.: 02-564-7701

www.facebook.com/THbispa