นายกสมาคม

รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน

ที่ปรึกษาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อุปนายก

ดร.เจนกฤษณ์  คณาธารณา

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อุปนายก

ผศ.คำรณ พิทักษ์

ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายทะเบียน

นพ.ก้องเกียรติ  เกษเพ็ชร์

ผู้อำนวยการ
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภูเก็ต

 

ปฏิคม
ผศ. ดร.ปภากร พิทยชวาล

ผู้อำนวยการ เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

เหรัญญิก

ผศ. ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

รองอธิการบดี ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ประชาสัมพันธ์

ผศ. ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ

ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการกลาง

คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง

กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท Chiangmai Innovation Incubation Center (CMIIC)

กรรมการกลาง

ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล

ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

กรรมการกลาง

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

 

กรรมการกลาง

................

 

เลขานุการ

นายเฉลิมพล  ตู้จินดา

 (รักษาการ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ