Home | Join Thai-BISPA | Member Directory | Events / Training | Photo Gallery | Resource Center | FAQ | Related Links | Contact  

 

THAI-BISPA DAY 2016
 
 
 
สำหรับประเทศไทยนั้นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานแรกที่เริ่มดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการบ่มเพาะธุรกิจในปี 2545 โดยต่อมาได้มีหน่วยงานหลักที่ให้การส่งเสริมกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจเพิ่มขึ้น ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยดำเนินงานจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะธุรกิจขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอาจารย์และนักวิจัยให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่อย่างเป็นระบบสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้การสนับสนุนทั้งมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส่งเสริมกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยและการประสานเป็น พี่เลี้ยงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ด้วยการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีขึ้นเพื่อเป็นการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีและวางรากฐานงานบริการแก่เอกชนแล้วขยายผลเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคต่อไปในอนาคตซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยบ่มเพาะธุรกิจกว่า 60 แห่งภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานดังกล่าวดังนั้นทั้ง สกอ. สสว. และสวทช.ที่มีพันธกิจลักษณะที่สอดคล้องและเสริมซึ่งกันและกันจึงเห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมมือกันสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง “สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย
(Thai Business Incubators and Science Parks Association)” หรือเรียกชื่อย่อว่า “Thai-BISPA”
>> อ่านต่อ
 
TRAINING INNOVATION MANAGEMENT - PRINCIPLES AND PRACTICES
TRAINING  INNOVATION MANAGEMENT - PRINCIPLES AND PRACTICES  22-23 August 2016

28 -  29 กรกฎาคม 2559

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Cluster Visit @TSP เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย BIOTEC พร้อมเยี่ยมชม บริษัทผู้เช่าพื้นที่ใน อวท. : กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร/เกษตร
วันที่ 30 มิถุนายน 2559
อบรมสัมมนา ความรู้เบื้องต้นการบริหารจัดการอาคารและสถานที่สำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2559
งานสัมมนา Wealth Summit 2016

ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2559 

ณ เมืองไทย GMM Live House, Central World

งาน "Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย" และพิธีประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2016
วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 - 17:00 น.
ณ Exhibition 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
งานประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016 “Gateway to ASEAN, an Emerging Dynamic Market”
ในระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่ เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการทำงานและ การแบ่งปันประสบการณ์การเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
งานแถลงข่าวและมอบรางวัล “ITAP : ปลดล็อคข้อจำกัดทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรม”
ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 
กิจกรรม Phuket Startup Pitching
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง Seminar ใหม่ ชั้น 2 โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
กิจกรรมการศึกษาดูงานกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเข้าร่วมประชุมวิชาการ Business of IP Asia Forum 2015
ในระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2558 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่อง “SMEs...ผู้ผลิตพบผู้ซื้อ”
พิเศษ...ภายในงานท่านจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรค้าปลีก ค้าส่ง ชั้นนำของไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการและสิทธิประโยชน์ใหม่ของภาครัฐเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม
มีกำหนดการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง ในวันที่ 21 ตุลาคม2558 และ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
งานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “นวัตกรรมท้องถิ่น สู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน”
วันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ฮอล EH107 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2
ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (ชั้น 4) อาคารคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภายใต้หัวข้อ "Entrepreneurial Incubating Service Chain & Regional Industry Cluster" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2558 ณ เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Sustainable Partnership Development Program หลักสูตร
ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

APEC TCTC - Regional Training Program
ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2558 ณ BITEC บางนา
ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลักคือ
  • Evaluating Invention Disclosures
  • IP Agreement
  • Creating Value
  • Marketing Ideas
จัดงานอบรมสัมมนา ความรู้เบื้องต้นการบริหารจัดการอาคารและสถานที่สำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์


Post-Conference Workshop คลิ๊ก!!
       ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Post-Conference Workshop ในหัวข้อ“Why Design Matters” ณ ห้อง Silver III โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ได้ที่นี่ >>

 
เอกสารสมาคมฯ 
Bullets
 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
 

 
 
Copyright 2009 Thai-BISPA. All rights reserved.
Developed by Digitalmind.co.th