ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังและเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรมในประเทศไทย วันที่ 19-20 ก.ย. 66

September 17, 2023 |
Category : Feature, News

เรียน หน่วยงานสมาชิก และเครือข่ายพันธมิตรทุกท่าน

       สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรมของประเทศไทย เพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและระบบการจัดการนวัตกรรมผ่านเครือข่ายพันธมิตร โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของผู้จัดการนวัตกรรมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เชื่อมโยง demand และ supply ของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องให้กับภาครัฐ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยออกสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
       ดังนั้นเพื่อให้การจัดตั้งเครือข่าย AIMs ตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สมาคมฯ จึงขอเชิญร่วมประชุมรับฟังและเสนอแนะแนวทาง “การจัดตั้งเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรมในประเทศไทย” ในวันที่ 19-20 ก.ย. 2566 เวลา 9.00-14.30 น. ณ ห้อง Tailor Hall ชั้น 9 โรงแรมเดอ ไพรม์ รางน้ำ กรุงเทพฯ