งานสัมมนา ในหัวข้อ “ความท้าทายมาตรการทางภาษีส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมของไทย”

July 25, 2023 |
Category : Feature, News

เรียน หน่วยงานสมาชิก หน่วยงานพันธมิตร และผู้ที่สนใจทุกท่าน

       ด้วยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) มีกำหนดการจัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจัดให้มีการสัมมนาและระดมสมองเกี่ยวกับ ความท้าทายของมาตรการทางภาษีเพื่อสร้างศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-13.00 น. ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ รัชดา กรุงเทพฯ ห้องประชุม Prize ชั้น 2

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานส่งเสริมการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เกี่ยวกับประสบการณ์ ในการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมและการเข้าร่วมมาตรการทางภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนามาตรการทางภาษี (Tax incentive) เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคเอกชนที่นำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาอย่างยั่งยืน

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่  https://shorturl.asia/j3wfe ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณหทัยรัตน์ รุยหานนท์ โทร. 081-869-9204