งาน TCELS Roadshow เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมยกระดับศักยภาพสู่ตลาดสากล

February 29, 2024 |
Category : Feature, News

เรียน หน่วยงานสมาชิกและเครือข่ายพันธมิตรทุกท่าน

         ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS: Thailand Center of Excellence for Life Sciences) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม TCELS Roadshow ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมแคนทารีฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 เพื่อรับฟังแนวทางการสนับสนุนเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มศักยภาพ การขอรับทุนสนับสนุนจาก TCELS พร้อมรับฟังสิทธิประโยชน์ของ SMEs ในการเดินทางไปร่วมงานจัดแสดงสินค้าและบริการในต่างประเทศ การใช้บริหารห้องแล็บเพื่อการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์  รวมทั้งการจัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดสากล

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/v9ykzVvuCNWP8Yhh9 หรือแสกน QR Code

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tcels.or.th  Facebook: TCELS THAILAND