สัมมนาหัวข้อ “โมเดลนวัตกรรมแบบเปิด กระบวนทัศน์เพื่อธุรกิจไทยยั่งยืน ภายใต้ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (Open Innovation for Sustainable Growth)”

July 29, 2023 |
Category : Feature, News

เรียน หน่วยงานสมาชิก หน่วยงานพันธมิตร และผู้ที่สนใจทุกท่าน

       สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร อาทิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. และบริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด มีกำหนดการจัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา และโครงการขับเคลื่อนและขยายผลมาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐหรือตามอุปสงค์ของตลาด ซึ่งจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลไกการส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ Glowfish Event Space ชั้น 2 อาคารขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกลไกและทุนสนับสนุนของภาครัฐสำหรับผู้ประกอบการ พร้อมเทคนิคการขอรับทุน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานส่งเสริมการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เกี่ยวกับประสบการณ์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมและการเข้าถึงมาตรการสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครัฐ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนามาตรการทางภาษี (Tax incentive) เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคเอกชนที่นำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการเพิ่มโอกาสในเข้าถึงกลไกและทุนสนับสนุนของภาครัฐที่เหมาะสมกับระดับของธุรกิจ

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่  https://shorturl.asia/m2M0w ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2566

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณหทัยรัตน์ รุยหานนท์ โทร. 081-869-9204