สัมมนา “เสริมพลังให้ธุรกิจนวัตกรรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Empowering Your Innovation-based Business towards Sustainable Growth)”

June 21, 2023 |
Category : Feature, News
เรียน หน่วยงานสมาชิก และผู้ที่สนใจทุกท่าน 
             ด้วยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนชหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 (SITE 2023) ในวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเป็นงานมหกรรมด้านธุรกิจสตาร์ทอัพและธุรกิจนวัตกรรมซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด INNOVATION PARTNERSHIP”
          ในโอกาสนี้ สนช. ร่วมกับ สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) ภายใต้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงหลักการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะข้อมูล (information) เครื่องมือ (tool) และสินทรัพย์ (asset) เพื่อเสริมสร้างปัจจัย การถ่ายทอดทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงเชิงพาณิชย์แบบมียุทธศาสตร์  จึงกำหนดจัดกิจกรรมเสวนาขึ้นในหัวข้อ เสริมพลังให้ธุรกิจนวัตกรรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Empowering Your Innovation-based Business towards Sustainable Growth)” และ incubator talk ในหัวข้อพิเศษ  “Growth Hack แฮกธุรกิจโตด้วยข้อมูล”
_____________________________________________
กิจกรรมภายในงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 (SITE 2023)
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566  เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้อง Meeting Room 102 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ลงทะเบียนด่วน!! จำนวนจำกัด https://forms.gle/R9FBcEBC9XMHTxqc7