สัมมนาหัวข้อ “โมเดลนวัตกรรมแบบเปิด กระบวนทัศน์เพื่อธุรกิจไทยยั่งยืน ภายใต้ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (Open Innovation for Sustainable Growth)”

สัมมนาหัวข้อ “โมเดลนวัตกรรมแบบเปิด กระบวนทัศน์เพื่อธุรกิจไทยยั่งยืน ภายใต้ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (Open Innovation for Sustainable Growth)”

เรียน หน่วยงานสมาชิก หน่วยงานพันธมิตร และผู้ที่สนใจทุกท่าน      ...

read more
งานสัมมนา ในหัวข้อ “ความท้าทายมาตรการทางภาษีส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมของไทย”

งานสัมมนา ในหัวข้อ “ความท้าทายมาตรการทางภาษีส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมของไทย”

เรียน หน่วยงานสมาชิก หน่วยงานพันธมิตร และผู้ที่สนใจทุกท่าน        ด้วยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ...

read more
ขอเชิญชวนนักวิจัยเสนอ Solution เพื่อตอบโจทย์เอกชนในโครงการ “เสริมสร้างปัจจัยการถ่ายทอดทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ Pre-IP Transfer”

ขอเชิญชวนนักวิจัยเสนอ Solution เพื่อตอบโจทย์เอกชนในโครงการ “เสริมสร้างปัจจัยการถ่ายทอดทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ Pre-IP Transfer”

เรียน หน่วยงานสมาชิก หน่วยงานพันธมิตร และผู้ที่สนใจทุกท่าน        ด้วยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ...

read more
สัมมนา “เสริมพลังให้ธุรกิจนวัตกรรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Empowering Your Innovation-based Business towards Sustainable Growth)”

สัมมนา “เสริมพลังให้ธุรกิจนวัตกรรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Empowering Your Innovation-based Business towards Sustainable Growth)”

เรียน หน่วยงานสมาชิก และผู้ที่สนใจทุกท่าน               ด้วยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ...

read more