TCELS เปิดรับข้อเสนอโครงการ Research Utilization รอบที่ 2

January 24, 2024 |
Category : Feature, News

เรียน หน่วยงานสมาชิกและเครือข่ายพันธมิตรทุกท่าน

          ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการการนำผลงานวิจัยและนัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization : RU) ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่

  1. ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (High Valued Medical Device) : การพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูงให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน
  2. การแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ (Genomics and Precision medicine) : การสร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการจีโนมิกส์ และการแพทย์แม่นยำให้เกิดบริการการรักษาที่มีความแม่นยำสูง
  3. การพัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร (Herbal medicine and Extracts) : การพัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพรที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผู้สนใจผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และ Download แบบฟอร์มได้จาก https://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/3786 และยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS เว็บไซต์ www.nriis.go.th โดยกรอกข้อมูลในระบบพร้อมแนบข้อเสนอโครงการที่ได้กรอกตามแบบฟอร์มของ TCELS