โครงการเสริมสร้างปัจจัยการถ่ายทอดทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Pre – IP Transfer) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 พ.ค. 66

May 22, 2023 |
Category : Feature, News

เรียน หน่วยงานสมาชิก และผู้ที่สนใจทุกท่าน

      ด้วย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน),NIA ร่วมกับสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) จัดทำโครงการ Pre – IP Transfer มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัย พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายระบบนวัตกรรม กลุ่มผู้รับและผู้ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบนวัตกรรม ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและบริการทางนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสในการขยายผลทางธุรกิจ

      ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาได้สูงสุดถึง 2 โครงการ ระยะเวลาดำเนินโครงการ สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

การสนับสนุนครอบคลุมหมวด ดังนี้
   – บุคลากรวิจัย
   – ค่าวัสดุทดสอบทดลอง
   – ค่าใช้บริการห้องปฏิบัติการ
   – ค่าบริการที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มเป้าหมาย
   – ผู้ประกอบการนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
   – หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ มหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานวิจัย สถาบันวิจัย
   – บริษัทที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา
   – หน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือย่านนวัตกรรม

สนใจสมัครได้ที่ https://bit.ly/43kBLRl
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 พฤษภาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   คุณพชรณัชช์ เอกวุฒิ โทรศัพท์ 085-165-2463
   คุณหทัยรัตน์ รุยหานนท์ โทรศัพท์ 081-869-9204

   E-mail: INFO@THAIBISPA.OR.TH